Transporternas kostnader: Historiskt och nu

Vet du hur transportkostnaderna ser ut i vårt land och hur de i framtiden kan minskas? Läs här för att ta reda på det!

Att användning av transporter kostar är ingen nyhet för någon av oss. Förutom att bränsle med jämna mellanrum måste köpas och fyllas på, behövs även lön och andra kostnader betalas ut till de som på ett eller annat sätt arbetar inom transportsektorn. Fordon behöver även underhållas, vilket även det resulterar i kostnader. Utöver detta tillkommer samhällsekonomiska kostnader; slitage på infrastruktur, kostnader för olyckor relaterade till transport och utsläpp av koldioxid och luftföroreningar.

Varje år begär regeringen en rapport över de samhällsekonomiska kostnaderna relaterade till transport. För den som är intresserad är det alltså enkelt att jämföra olika år för att se om vi går framåt eller bakåt när det gäller detta. I denna artikel kommer du kunna läsa om hur inte bara dagens transportkostnader ser ut, utan även hur de har sett ut historiskt sett. I slutet nämner vi även hur vi tror framtiden kommer se ut.

2018 års rapport av samhällsekonomiska kostnader

I de rapporter som skrivs på regeringens uppdrag, och som nämndes i föregående stycke, går det att läsa om transporternas icke-internaliserade externa kostnader. I dessa rapporter redogörs alltså för hur de olika sektorerna inom transport ansvarar för att betala tillbaka de kostnader som de vållar samhället. Genom denna information blir det tydligt hur olika fordonsskatter kan behöva justeras för att täcka de årliga kostnaderna som blir resultatet av fordonsanvändning.

När det kommer till godstransporter är det en sektor som generellt är underinternaliserad. Det innebär att de skatter de betalar inte täcker upp för kostnaderna som de orsakar samhället i form av bland annat slitage av vägar och föroreningar. I tätort beräknas tunga lastbilar utan släp betala hela 0,21 kronor för lite per tonkilometer. Det motsvarar 12 kronor per mil. På landsbygden minskar dessa kostnader och endast 4 kronor per mil betalas inte.

Personbilar

I årets rapport över personbilar skiljer sig informationen åt beroende på om det gäller bensin- eller dieseldrivna bilar. På landsbygden beräknas årets samhällsekonomiska kostnader mer än täckas upp av bensindrivna personbilar. De är alltså överinternaliserade där och betalar 2 kronor extra per mil sett till dess kostnad. Ser vi på kostnaderna i tätorterna betalar de istället för lite och skulle behöva betala ytterligare 1,20 kronor per mil för att fullt ut kompensera sin påverkan.

När det kommer till dieseldriven personbilstrafik i tätorter är den betydligt sämre internaliserad än bensindrivna fordon. De externa kostnaderna täcks endast av 0,22 kronor per personkilometer, vilket utgör endast 50 % av internaliseringsgraden. Dieselfordonen beräknas alltså behöva betala ytterligare 3,30 kronor per mil för att täcka upp sina kostnader. Ser vi istället på dess påverkan på landsbygden ligger de bättre till och betalar 50 öre mer per mil i jämförelse med bensindrivna personbilar.

Historiska kostnader

Det är svårt att veta exakt hur mycket transporter har kostat historiskt sett, detta på grund av att man helt enkelt inte insåg den påverkan fordonen hade på exempelvis miljön. Något som däremot går att se är att bensinpriser och bilskatter har ändrats under årens gång och på så sätt gjort det mer kostsamt att ha bil. När bensinpriser jämförs kan skillnaden verka stor, men viktigt att komma ihåg är att dagens fordon är bränslesnålare.

Ett område inom fordonsindustrin där tydliga skillnader syns på dåtidens och nutidens kostnader är skogsbruket. Inom skogsbruket har transportkostnaderna aldrig varit så höga som i dagsläget. En anledning till de ökade kostnaderna är längre transportsträckor i kombination med en högre bränslekostnad. Detta gäller över hela landet men främst i norr där avstånd från nedhuggningsplats till industri är längre. Detta är något som ser ut att hålla i sig och resultera i högre kostnader även i framtiden.

Framtidens kostnader

Framtiden inom transport är i full utveckling. Många spännande projekt är på gång och förhoppningsvis kommer dessa leda till reducerade kostnader. Något som är under utveckling är elvägar, vilka kommer leda till att elfordon kan laddas medan de körs på dessa specifika vägar. Om detta kan få fler personer att gå över till elfordon kommer det resultera i lägre kostnader på vår miljö. Dessutom är elen billigare än andra bränslen, vilket kommer leda till lägre bränslekostnader.

Sammanfattning

Transportkostnader innebär inte bara kostnader för bränsle och löner till transportarbetare. Även vår miljö och vårt klimat får betala dyrt för de dagliga transporterna som sker. Regeringen begär varje år en utförlig rapport över transportsektorns samhällsekonomiska kostnader där det går att läsa om hur de olika sektorerna inom transport påverkar områden som slitage på infrastruktur, transportrelaterade olyckor och föroreningar. Vi ser att flera spännande projekt är på gång och förhoppningsvis kommer dessa kostnader minska med tiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *