Vilka olika sorters transportmedel finns?

Förflyttning av människor och gods sker dagligen och är något som vårt samhälle bygger på. Läs här om några av våra vanliga transportmedel och dess egenskaper.

Själva ordet transport är en sammanslagning av två latinska ord; trans och portare som betyder “över” samt “att bära”. När vi kollar på ordets ursprung är det väldigt tydligt vad som menas med transport; att förflytta något. Transport innebär helt enkelt att på ett så smidigt sätt som möjligt förflytta personer, djur eller olika sorters gods från en plats till en annan. De medel som används för att utföra denna förflyttning kallas för transportmedel.

Idag finns en hel del olika transportmedel att välja bland och olika medel passar vissa syften bättre än andra. Även utgångsposition och slutdestination kan vara avgörande vid val av transportmedel. Ska någonting förflyttas från en kontinent till en annan passar antagligen ett fartyg eller ett flygplan bäst. Ska ett stort antal människor göra en inrikesresa är kanske tåg det mest aktuella medan en buss passar utmärkt i städer där folk rör sig kortare sträckor.

Vägfordon

Vägfordon är bland de vanligaste transportmedel vi har och används till vardags av de flesta. I denna kategori ingår alla de fordon som kör på vägarna, till exempel personbilar, motorcyklar, bussar och cyklar. Även spårvagnar räknas som ett vägfordon trots att de körs på räls. Faktum är att just spårvagnen tillhör kategorierna för både vägfordon och rälsfordon. Gemensamt för dessa transportmedel är att de klarar begränsade vikter och volymer.

Personbilar har i regel plats för upp till fem personer och har ett begränsat utrymme. Det är alltså inget transportmedel som används för att förflytta gods eller ett stort antal personer. Personbilen är perfekt för både kortare och längre sträckor och kan komma upp i riktigt bra hastigheter. En cykel, däremot, är ett transportmedel som oftast kan transportera endast en person och saknar i många fall plats för gods. Den används därför för kortare sträckor.

Rälsfordon

I kategorin rälsfordon hittar vi, förutom tidigare nämnda spårvagnen, bland annat tåg, rälsbuss och tunnelbana. Rälsfordon är de fordon som kör på räls och som i regel behöver elektricitet för att fungera. I storstäder ser vi ofta både spårvagnar och tunnelbana, varav tunnelbanan i största utsträckning körs på spår under marken. Detta för att bebyggelse fanns på platsen då tunnelbanan anlades och även för att skapa en nivåseparation och på så sätt spara utrymme.

När det gäller tåg som transportmedel finns det flera olika kategorier beroende på syftet. Persontåg, till exempel, används för att förflytta en stor mängd människor från en plats till en annan medan godståg istället fraktar gods över längre sträckor. De klarar båda av höga vikter och volymer, och är energieffektiva och snabba. Till kategorien tåg hör även arbetståg, vilka används under arbete för att bygga, underhålla eller undersöka järnvägsspår. Dessa fraktar varken människor eller gods.

Luftfarkoster

Som samlingsnamnet för denna typ av transportmedel avslöjar handlar luftfarkoster om fordon som har luften som sitt utrymme. Exempel på dessa fordon är flygplan och helikoptrar. En luftfarkost är oftast snabb och tar sitt innehåll till önskad plats på kort tid men detta innebär att den är väldigt energikrävande. Under senare år har det talats mycket om framförallt flygplanens koldioxidutsläpp och dess påverkan på miljön. Därför kan du som resenär nu miljökompensera för dina flygresor.

Första gången människan flög något som liknade ett flygplan på ett kontrollerat sätt var 1891. Detta med ett glidflygplan. 1903 flögs den första luftfarkosten driven av en motor. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt framåt. Idag flygs både människor och gods kors och tvärs över jorden. Helikoptern är en annan luftfarkost. Denna kan flyga tack vare flera roterande blad som drivs av en motor. Helikoptern kan även stå still i luften, något som kallas att hovra.

Sjötransportmedel

Sjötransportmedel är de fordon som trafikerar våra vatten, det vill säga båtar och fartyg. Även dessa kan användas för att transportera stora mängder gods eller människor och används oftast för längre sträckor, över världshav och mellan kontinenter eller till och från öar. Det finns även de fartyg som används i syfte att roa människor, så kallade kryssningsfartyg. De riktigt stora sjötransportmedlen klarar av stora vikter och volymer och är därför väldigt energikrävande. Dock är de långsamma.

Sammanfattning

Transportmedel innefattar en hel del olika transporter, alla anpassade efter olika behov. Det finns personbilar som används för att förflytta en liten mängd människor mellan olika punkter och det finns cyklar som i regel endast har plats för en person utan någon packning. Ska stora mängder människor eller gods tas från ett ställe till ett annat bör med fördel rälsfordon, luftfarkoster eller sjötransportmedel användas och då framförallt tåg, flyg eller fartyg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *