What is a transport system and how does it work?

Ett välfungerande transportsystem leder till ökad tillväxt och många arbetstillfällen. Läs mer här!

Ett transportsystem är det sätt som transporten fungerar på i ett land, alltså hur människor eller gods transporteras från en plats till en annan. Själva ordet transport är resultatet av två sammanslagna latinska ord; “trans” (över) och “portare” (att bära). I alla tider har vi behövt förflytta oss och våra saker och ju närmare nutid vi kommer, desto fler och enklare transportalternativ har vi fått tillgång till. Dock har det inte alltid varit så enkelt.

Innan till exempel bilen uppfanns använde privatpersoner häst och droska för att ta sig runt. Detta skedde främst under 1800-talet och ekipaget fungerade som dagens taxibilar. Hästar användes även i andra sammanhang, till exempel för att frakta mindre volymer gods. Även vattendrag, såsom floder och älvar, var en viktig del av dåtidens transportsystem. Floderna användes bland annat flitigt för att transportera timmer från nedhuggningsplatser till sågverken. Även människorna tog sig fram med vattenburen transport.

Olika sorters transporter

Dagens transportsystem innehåller bland annat våra städers lokaltrafik och det nationella järnvägssystemet. Dessa delar är något som de flesta av oss använder och förlitar oss på dagligen för att ta oss till jobb eller skola eller för att hälsa på släkt och vänner på annan ort. Ibland blir det störningar på dessa, kanske speciellt under rusningstrafik då bussar, tunnelbana och spårvagnar kan stå stilla under en tid, men även på längre sträckor med andra färdmedel.

Transportsystemet innefattar inte endast transport som sker på land. Även sjö- och luftfart ingår, det vill säga luftburen och vattenburen trafik. Båda dessa typer av transport används för människans nöje men även för att frakta stora volymer gods över längre sträckor inom landet, samt utanför landgränser eller till och med för utomkontinentala transporter. För att detta ska fungera så smidigt som möjligt krävs stor planering, både vid avgång och vid ankomst till slutdestinationen.

Regeringens plan för transportsystemet

Transportsystemet är under ständig utveckling och utbyggnad. I regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029 går det att läsa en hel del lovande information om ett transportsystem som kommer rustas upp för att bli så modernt och hållbart som möjligt. Ett stort fokus verkar läggas på att järnvägen ska förbättras genom upprustning, modernisering och utbyggnad för att på så sätt göra den robustare och ge den möjlighet till ökad kapacitet.

Målet med järnvägens upprustning är att den ska bli mer tillförlitlig och att färre störningar ska ske. Arbetet kommer dock innebära en hel del arbeten på en redan stressad järnväg, vilket i sig kommer leda till vissa störningar under perioden. Efter arbetets avslut är förhoppningarna att dessa kommer minska drastiskt. Även sjöfarten kommer få sin beskärda del upprustning. Åtgärder planeras tas för att kunna välkomna större fartyg än vad som är möjligt i dagsläget.

Satsning på landsbygden

Att rusta upp Sveriges befintliga transportsystem leder till många arbetstillfällen och kan ses som en del av regeringens mål att 2020 ha den lägsta arbetslösheten i EU. Den nuvarande planen över transportsystemet gäller som nämnt till 2029. Det är inte bara de som arbetar med upprustningen som gynnas av arbete. En utbyggnad av infrastrukturen kommer leda till att människor enklare kan ta sig till och från sina arbeten.

Ett speciellt fokus läggs på att förbättra underhållet av vägar på landsbygden. Sedan 2016 har 100 miljoner per år satsats i detta syfte och utdelningen av samma summa kommer ges även de följande åren. Att satsa på landsbygdsvägar kommer främja pendling till och från arbete, godstransporter och en regional tillväxt. Åtgärder som kommer tas gäller bärighet och tjälsäkring samt beläggningsunderhåll. Ett fungerande transportsystemet kommer bidra till bättre förutsättningar för arbete och hållbar utveckling i hela landet.

Satsning på kollektivtrafiken

Det kommer även satsas en del pengar på att förbättra kollektivtrafiken ute på landsbygden. Att ha ett fungerande transportsystem in och ut från städer kommer främja främst arbetspendlingen men även transport som görs i nöjessyften, relaterade till exempelvis shopping och kultur. Tanken är att kunna erbjuda fri kollektivtrafik under de veckor som sommarlovet varar för ungdomar i årskurs 6-9, samt för dem som läser första och andra året på gymnasiet.

Sammanfattning

Att ha ett funktionellt transportsystem är väldigt viktigt. Det ser till att både människor och gods kan förflyttas från ett ställe till ett annat på ett så smidigt sätt som möjligt. Vi har alltid förflyttat oss och genom tiderna har detta skett på olika sätt och med olika hjälpmedel. I dagsläget läggs mycket fokus på att utveckla vårt rådande transportsystem för att underlätta vår vardag och hjälpa näringslivet ytterligare. Satsningar görs exempelvis på järnvägen och landsbygden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *