Behandling av personuppgifter

På Vectura Fastigheter värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Den rådande dataskyddsförordningen, även kallat General Data Protection Regulation (GDPR), gäller för alla EU-länder och reglerar hur personuppgifter får användas.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

 1. Allmänt
  Vectura Fastigheter AB, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vectura Fastigheter har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.
 1. Personuppgiftsansvarig
  Vectura Fastigheter AB, organisationsnummer 556903-0587, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Vectura Fastigheter AB. Information om hur du kontaktar oss avseende detta, finns i avsnitt 8.

 2. När samlar vi in personuppgifter?
  Vectura Fastigheter samlar in personuppgifter om dig när du:

  • Anmäler dig som prenumerant av något av Vectura Fastigheters nyhetsbrev,
  • Är hyresgäst i någon av Vecturas Fastigheter,
  • Gör en intresseanmälan till något av Vectura Fastigheters projekt,
  • Gör en intresseanmälan till någon av Vectura Fastigheters tjänster,
  • Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Vectura Fastigheter.

 3. Hur länge sparas uppgifterna?
  Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.
 1. Varför behandlar Vectura Fastigheter uppgifter om dig?
  Vectura Fastigheter behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Vectura Fastigheter personuppgifter i syfte att genomföra och administrera hyresgäståtaganden, intresseanmälningar och säljaktiviteter

 2. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
  Vectura Fastigheter kan komma att lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt, för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Vectura Fastigheters rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 3. Förändringar av Integritetspolicyn
  Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Du kan alltid hitta en uppdaterad version här på hemsidan.

 4. Rätt att begära information, rättelser mm
  Om du inte vill att Vectura Fastigheter behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen eller via mail anmäla detta till Vectura Fastigheter. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

  Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Vectura Fastigheter behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur Vectura Fastigheter behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@vectura.se.