Vectura siktar högt inom hållbarhet och lanserar ny strategi för långsiktigt värdeskapande med människa och miljö i fokus

Joel Ambré, VD på Vectura

Alltid ansvarstagande, ledande inom klimat och cirkularitet samt innovation för människor utgör grunden för strategin som ska ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå med, bland annat, en målsättning om att uppnå klimatneutralitet i hela byggnadsprocessen 2030.

Arbetet påbörjades under 2019 och nu lanseras Vecturas nya hållbarhetsstrategi som ska säkerställa att bolaget når sina högt ställda ambitioner. Den nya strategin utgår från tre fokusområden där Vectura har stor möjlighet till påverkan. Arbetet styrs av en handlingsplan där målsättning, nyckeltal och aktiviteter följs upp regelbundet. I spetsen för arbetet finns bolagets VD, Joel Ambré, som tillsammans med övriga medlemmar i Vecturas ledningsgrupp jobbat engagerat i processen och ser goda framtidsutsikter för att påverka brett:

- Vi bygger nu Vectura 2.0, ett bolag som agerar långsiktigt hållbart, ligger i framkant inom våra segment och bidrar till utveckling inom branschen i stort. En tydlig strategi för vårt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas med detta. Det handlar inte bara om vad vi kan åstadkomma som bolag, vår vision är större än så. Vi vill inspirera och driva arbetet tillsammans med andra aktörer och medverka till en förbättring inom hela branschen, säger Joel Ambré, VD på Vectura Fastigheter.

Att alltid agera ansvarstagande är en förutsättning för bolagets verksamhet och trovärdighet. I den nya strategin finns tydliga målsättningar inom affärsetik, säkerhet, arbetsmiljö, HR, jämställdhet & mångfald och en sund finansiell ställning. Vecturas medarbetare, partners, kunder och leverantörer ska kunna förlita sig på ett ansvarsfullt agerande i alla lägen. Uppdaterade styrdokument, utbildning och ett tydligt engagemang i säkerhets- och arbetsmiljöfrågor hos entreprenörer är exempel på initiativ inom området Alltid ansvarstagande.

Vectura vill ta tydligt ledarskap i en bransch med stora växthusgasutsläpp. Det krävs stor omställning från företag i hela värdekedjan och Vectura har därför satt en målsättning om att uppnå klimatneutralitet i fastighetsförvaltningen 2025 och i byggnadsprocesserna 2030. I kombination med flera initiativ inom återanvändning av material och ökad cirkularitet är bolaget redan på väg mot sin ambition - att vara ledande i att bygga och förvalta fastigheter med minimal klimatpåverkan och att driva utvecklingen av cirkulära materialflöden. Inom Ledande inom klimat och cirkularitet ryms initiativ som certifiering enligt LEED Gold för alla nya byggnader, pilotprojekt för NollCO2, fortsatt energieffektivisering och samarbeten med olika aktörer för cirkulära materialflöden.

I centrum för Vecturas verksamhet finns de människor som ska vistas i och omkring fastigheterna. Vecturas ambition är att använda nya innovationer, teknik och bättre arbetssätt för att skapa ännu bättre lokaler där människor både mår bra och presterar bättre. Innovation för människor ger en tydlig inriktning och skapar förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Exempel på initiativ är allt ifrån hälsocertifieringar som WELL till samskapandeprocesser i tidiga skeden. I alla nya fastigheter ska Vectura också alltid testa minst en ny innovation som syftar till att förbättra livskvalitet och hälsa för människor.

Vectura ägs av Patricia Industries, en del av Investor som tidigare i år lanserade en långsiktig hållbarhetsstrategi för bland annat sina portföljbolag med fokus på affärsetik och styrning, klimat och resurseffektivitet samt mångfald och inkludering.

- Det ligger helt i linje med Vecturas egen hållbarhetsstrategi och hur vi vill jobba framöver. Vi är stolta över att vara en del av en grupp med höga krav inom hållbarhetsområdet, säger Joel Ambré, VD på Vectura Fastigheter.

Läs mer på vectura.se

Länk till MyNewsdesk