Delta i dialog - två vårdboenden i samklang

Kvarteret Ginnungagap i Danderyd

Ett tryggat vårdbehov i samklang med medborgare och omgivning. Det är målbilden för de två vårdbyggnader som planeras i kvarteret Ginnungagap i Danderyd. Nu vill projekten ha invånarnas inspel och tankar om vad som passar in i omgivningen.

Den äldre generationen i Danderyd växer. Det visar befolkningsprognoser för kommunen och framöver kan det därför bli svårare att erbjuda permanenta platser på vård- och omsorgsboende. För att möta behovet planeras nu för ett korttidsboende och ett vård- och omsorgsboende nära Vasaskolan vid Vendevägen.

- Det saknas i dagsläget vårdplatser inom kommunens gränser och nu erbjuder vi korttidsboende i andra kommuner för att trygga vårdbehovet. Fler platser inom kommunens gränser är både efterlängtat och nödvändigt, säger Britt-Marie Ekström, socialdirektör i Danderyds kommun.

Vårdboende i samklang med omgivningen

Byggnaderna utvecklas i två skilda byggprojekt. Danderyds kommun är byggherre för korttidsboendet och Vectura Fastigheter utvecklar vård- och omsorgsboendet. Projekten samverkar för att skapa två vårdbyggnader i samklang. Det görs framförallt genom ett gemensamt gestaltningsprogram.

- Vi är i ett tidigt skede och tillsammans med Vectura ser vi nu över hur de båda vårdbyggnaderna kan harmonisera med varandra och platsen. Som en del i det arbetet vill vi lyssna in invånare i kommunen och få inspel om vad de tycker passar in i omgivningen runt Vendevägen, säger Anna Helin, byggprojektledare, fastighetsavdelningen i Danderyds kommun.

- Vi på Vectura utgår alltid från människan när vi skapar upplevelser och platser. Det gör vi bäst tillsammans med kommunen, våra hyresgäster och invånarna i Danderyds kommun, säger Joel Ambré, VD, Vectura Fastigheter.

Delta i dialog

Vectura och kommunen bjuder därför in till en digital dialog där invånare kan svara på vilken utformning och stil de uppskattar. Svaren blir ett av flera inspel till arbetet med gestaltningsprogrammet, ett av de styrdokument som arkitekterna sedan utgår från när de tar fram byggnadsförslag.

- Det är många aspekter som ska beaktas när man ritar och bygger ett hus. Det ska till exempel hålla hög arkitektonisk kvalitet samt vara både ekonomiskt och byggtekniskt genomförbart. Här har både vi och Danderyds kommun dessutom högt ställda miljömål, säger Katarina Fu, affärsområdeschef samhällsfastigheter, Vectura.

Läs mer om samskapande dialogen här.

Delta i samskapande dialogen här.

Programarbetet fortsätter

Detaljplanen för kvarteret Ginnungagap antogs under våren 2020 och inväntar laga kraft-beslut. Planen väckte engagemang och flertalet synpunkter kom in. Ärendet hanteras just nu av Mark- och miljödomstolen.

Behovet av vårdplatser är stort inom kommunens gränser. För att inte förlora tid och tappa fart i projekten fortsätter därför arbetet med förberedelser parallellt med överklagande av detaljplaneprocessen. Förutsatt att processen för bygglov går enligt plan är avsikten att byggstart ska ske höst/vinter 2021.

Länk till MyNewsdesk

Relaterade länkar